Vedtægter

Kontakt os

Vedtægter for Alsted-Fjenneslev Gymnastik- & Idrætsforening

§ 1
Foreningens navn er:          Alsted-Fjenneslev Gymnastik- & Idrætsforening
Stiftet den 4. maj 1867
Hjemsted i Sorø Kommune
§ 2
Foreningens formål er ved idræt og anden kulturel virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
§ 3
Foreningen er tilsluttet DGI Midt- og Vestsjælland og dermed undergivet landsdelsforeningens vedtægter.
§ 4
 1. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som støttemedlemmer kan optages enhver.
 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på først kommende generalforsamling.
 3. Ved skyldigt kontingent i en afdeling kan medlemmet ikke være aktiv i andre afdelinger, før skyldigt kontingent er betalt.
§ 5
 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der efter enhver ordinær generalforsamling selv konstituerer sig med formand, næstformand, økonomiansvarlig, aktivitetsperson og sekretær, der alle vælges for 2 år ad gangen.
 2. Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.
 3. Tegningsret for foreningen har formanden.
 § 6
Bestyrelsen kan oprette og nedlægge aktiviteter. Bestyrelsen udpeger en aktivitetsformand, som selv kan supplere sig med udvalgsmedlemmer efter behov. Evt. vederlag skal godkendes af bestyrelsen.
§ 7
 1. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen ud over kontingentforpligtigelse.
 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
 § 8
 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts og indkaldes via annoncering i ugeavis og/eller foreningens hjemmeside med 14 dages varsel.
 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 1. februar.
 3. Indkomne forslag offentliggøres på hjemmesiden sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
 4. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 14 år, har stemmeret. Forældre kan oppebære én stemme pr. aktivt barn under 14 år, – dog kan ingen person have mere end én stemme.
 5. På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindelig stemmeflertal (over halvdelen). Dog kræves til endelig udelukkelse af et medlem og til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.
 6. Der foretages skriftlig afstemning, hvis blot et enkelt tilstedeværende stemmeberettiget medlem ønsker dette.
 7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 8. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
 § 9
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretninger fra fællesformand og aktivitetsformænd.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af forslag.
 5. Valg af:
 • 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år
 • 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen
 • 1 revisor ud af 2 for 2 år ad gangen
 • 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen
       6. Eventuelt.
§ 10
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er modtaget og skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.
§ 11
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at over halvdelen stemmer herfor.
Ved stemmelighed har fællesformanden 2 stemmer.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
§ 12
Regnskabsåret går fra den 1. januar til 31. december samme år.
Senest den 8. februar afgiver bestyrelsen driftsregnskabet og status til revisorerne.
§ 13
 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
 2. Ophører foreningen med at eksistere, eller udmelder foreningen sig af landsdelsforeningen, skal den til denne aflevere herfra modtagne ejendele. Udover det i stk. 2 nævnte tilfalder foreningens evt. formue idræts- og ungdomsarbejdet i Sorø Kommune.
 3. Tegningsret for foreningen har formanden. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, underskrives dog af den samlede bestyrelse.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 22. marts 1988 og er revideret hhv. den 21. marts 1994, den 2. april 1997, den 23. marts 1999, den 21. marts 2002, den 17. marts 2008, den 26. marts 2009, den 29. marts 2012, den 26. marts 2015 og den 2. juli 2020.

Bestyrelsen.

Skriv til os

40 89 82 04